Bank Spółdzielczy w Łobżenicy
ul. Wyrzyska 26
89-310 Łobżenica
tel. 67 286 00 51
fax. 67 286 00 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS  0000147594
(Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy)
REGON   000495556
NIP  767-00-10-375
Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR

Bieżącą działalnością Banku kieruje Zarząd, który to również reprezentuje Bank na zewnątrz w oparciu o statut BS i regulaminy oraz obowiązujące ustawy. W skład Zarządu BS w Łobżenicy wchodzą:

 • Prezes Zarządu – Wojciech Laska
 • Zastępca Prezesa Zarządu – Bartłomiej Heliodor Słowiński
 • Zastępca Prezesa Zarządu – Przemysław Gaca

Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Banku kierując się zadaniami określonymi w statucie BS i regulaminie Pracy Rady. W skład Rady Nadzorczej BS w Łobżenicy wchodzą:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Romuald Teusz
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Roman Frydryszek
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Kapeja Antoni

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Renata Sobieszczyk
 • Kędzia Zofia
 • Zbigniew Łosoś
 • Leszek Tyszkiewicz

Wizja Banku:
"Chcemy być liderem usług finansowych na rynku lokalnym, zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych środków oraz wartości godne przyjaznej instytucji finansowej."

Misja Banku:
"Misją Banku Spółdzielczego w Łobżenicy jest świadczenie w sposób profesjonalny usług finansowych o wysokim standardzie, zapewniających zadowolenie Klientów z zachowaniem szczególnego nacisku na bezpieczeństwo zgromadzonych środków od wkładców. Jako aktywny uczestnik życia lokalnego wspieramy przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym."

Zgodnie z zapisem § 2 Statutu Banku, Bank działa na terenie powiatów:

 • pilskiego,
 • chodzieskiego,
 • złotowskiego,
 • nakielskiego,
 • sępoleńskiego

Województwo wielkopolskie

teren1

 

Województwo kujawsko-pomorskie

teren2

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy powstał w roku 1905 pod nazwą „Bank Ludowy Łobżenica” spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością.

Inicjatorami powstania spółdzielni byli ks. Leon Raczkowski – wikariusz z Górki Klasztornej oraz Franciszek Byczek – Kupiec z Łobżenicy. 21 stycznia zwołano zebranie organizacyjne, w którym wzieli udział liczni przedstawiciele rolnictwa, rzemiosła, handlu oraz organizacji z Łobżenicy i okolic. Wybrano pierwszy Zarząd spółdzielni, który tworzyli: ks. Leon Raczkowski – Dyrektor, Józef Andrzejewski – Kasjer, Franciszek Byczek – członek. Udział członkowski ustalono na 500 marek z możliwością wpłat ratalnych, co umożliwiło przystąpienie do spółdzielni ludziom mniej zamożnym. W tym czasie Bank mieścił się w pomieszczeniach udostępnionych nieodpłatnie przez Franciszka Byczka. Po dokonaniu formalności rejestracyjnych rozpoczęto działalność. Terenem działania były miasto i gmina Łobżenica oraz, okresowo, bardziej oddalone miejscowości jak Rajgród czy Glesno. Bank od początku swego istnienia działał bardzo prężnie. Duże tempo rozwoju spowodowało w ciągu pierwszych pięciu lat działania wzrost ilości członków z 79 do 426, a udziałów członkowskich z 881 do 17.073 marek. Wkrótce Bank musiał poszukać nowego lokum.

W 1910 roku przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy Wyrzyskiej w której znajduje się do dnia dzisiejszego.

W latach następnych spółdzielnia notowała stały wzrost liczby członków i ich udziałów, uzyskując coraz lepsze wyniki finansowe. W 1921 roku Bank otworzył oddział w Białośliwiu, który działał do 1933 roku, kiedy to w pobliskim Miasteczku utworzono Bank Ludowy i za porozumieniem stron teren Białośliwia przekazano nowo powstałemu Bankowi.

Dobra passa trwała do wybuchu II wojny światowej tj. września 1939 roku. Po wkroczeniu wojsk niemieckich majątek Banku skonfiskowano. Rozpoczęły się aresztowania, w wyniku których zginęło wielu działaczy i pracowników Banku, m.in. zostali zamordowani przez okupanta: długoletni prezes Rady Nadzorczej – Józef Reinhold, członkowie Rady – Marian Nowakowski i Ludwig Maciejewski oraz Ks. Wacław Szałkowski.

Po wojnie 17 lutego 1946 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Banku Ludowego w Łobżenicy, które reaktywowało działalność spółdzielni. Wybrano na nim nowy Zarząd, który stanowili: Helena Paczkowska, Walenty Byczek i Teodor Kędziora. Przewodniczącym Rady został Piotr Piątek. Przyjęto też nowy statut, który jeszcze w tym samym roku zmieniono, ograniczając odpowiedzialność członków do wysokości pięciokrotnych udziałów. W pierwszych latach powojennych, mimo inflacji, spółdzielnia działała bardzo efektywnie, przynosząc znaczne zyski.

Po wprowadzeniu dekretu o reformie bankowej z 25 października 1948 roku Walne Zgromadzenie zmieniło całkowicie skład Rady Nadzorczej, której do tego czasu przewodniczył Czesław Starszak. Kolejne Walne Zgromadzenie, dnia 28.06.1950 r. uchwaliło przekształcenie Banku Ludowego w Gminną Kasę Spółdzielczą. Spółdzielnia podporządkowana została oddziałowi Banku Rolnego w Wyrzysku, co przyczyniło się do powałnego ograniczenia jej samorządności. Odmianę przyniósł dopiero rok 1961, kiedy to wprowadzono nowy statut, przywracający dawną nazwę Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo–Pożyczkowa oraz w znacznej mierze uprawnienia samorządowe. W wyniku reformy administracyjnej uległ zmianie również zasięg działalności finansowej. W latach 70-tych nastąpiła znaczna intensyfikacja rolnictwa , co znalazło swoje odbicie w obrocie pieniężnym Banku, a co za tym idzie w rozmiarach jego działalności finansowej. Rośnie też zakres czynności bankowych. Od tej pory jej wyniki finansowe systematycznie wzrastają.

Po zmianach ustrojowych w latach 1989-1990 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy przystąpił do działań mających na celu zbudowanie struktur Banków Spółdzielczych niezależnych od BGŻ. W tym czasie aktywnie uczestniczono w tworzeniu zarówno Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu jak i Banku Unii Gospodarczej w Warszawie. Ostatecznie Bank Spółdzielczy w Łobżenicy zrzeszył się w GBW SA z racji przynależności regionalnej.

W 1991 roku otwarto Punkt Kasowy w Łobżenicy w centrum miasta, który został połączony z centralą linią światłowodową co pozwoliło na dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym i było na ówczas szczytem techniki.

W związku trudnościami wynikającymi z wprowadzenia gospodarki rynkowej oraz niedostatecznego przygotowania kadr bankowych do działania w zmienionych warunkach znaczna część Banków Spółdzielczych i Komercyjnych znalazła się w trudnej sytuacji. Na fali upadków kilku Banków postanowiono wprowadzić działania sanacyjne, których efektem była ustawa o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ z 24.06.1994 roku. Założeniem ustawy była pomoc dla banków spółdzielczych w postaci bonów restrukturyzacyjnych, lecz pod warunkiem utworzenia jednolitej struktury przy BGŻ. W grudniu 1994 roku przeważająca liczba akcjonariuszy zadecydowała o przystąpieniu zgodnie z ustawą do zrzeszenia Krajowego przy BGŻ. Nie mogąc się z tym faktem pogodzić, część banków spółdzielczych ( głównie w dobrej kondycji finansowej) w tym i Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, na mocy decyzji swych właścicieli, wystąpiła z GBW SA , przystępując do Banku Unii Gospodarczej SA w Warszawie jednego z dwóch pozostałych Banków Zrzeszających poza strukturami BGŻ.

Obecnie po przekształceniach, w tym po zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i ich zrzeszeń oraz wyłączeniu ze struktur Banku BGŻ SA w wyniku połączenia się Banków Zrzeszających pozostały trzy Zrzeszenia: Bank Polskiej Spółdzielczości SA (powstały z połączenia 7 zrzeszeń), Gospodarzy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu (powstały z połączenia 3 zrzeszeń), oraz Mazowiecki Bank Regionalny ( 1 zrzeszenie).

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy po zaciętej walce z czasem w celu uzyskania odpowiednio wysokich wymogów kapitałowych zapisanych w traktacie akcesyjnym a obowiązującym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej pozostaje instytucją finansową samorządną działającą w strukturach Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy jest członkiem Grupy BPS.

Grupę BPS  tworzy 365 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank BPS jako bank zrzeszający.
Bank BPS współpracuje również z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie oraz Bankiem Spółdzielczym w Oławie.

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodarczy Bank Południowo Zachodni SA pięciu Banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego SA.

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego. Prowadzona polityka produktowo-cenowa jest dostosowana do zróżnicowania gospodarczo –  ekonomicznego poszczególnych regionów kraju. Poprzez sieć prawie 4000 placówek Grupa BPS świadczy usługi małym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz klientom detalicznym. Grupa BPS specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości.

Łączymy tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością oferując rolnikom i przedsiębiorcom, tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe, m.in. związane z bankowością elektroniczną czy międzynarodowe karty VISA i MasterCard.
     

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią około 62,33 proc. wszystkich banków  spółdzielczych działających w kraju. Wszystkie systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług finansowych przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej, konsekwentnie realizując misję służenia rozwojowi swoich członków i klientów.
     

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  reprezentuje polski sektor bankowości spółdzielczej poprzez członkostwo w Komitecie Wykonawczym Confédération Internationale des Banques Populaires – CIBP, międzynarodowej organizacji zrzeszającej banki spółdzielcze z 18 krajów na całym świecie.

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, zwany dalej "Bankiem" oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.

      Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.

                                                                                                           Zarząd
Banku Spółdzielczego w Łobżenicy

 

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49 Copyright © 2016 by BS Łobżenica

Please publish modules in offcanvas position.