Produkt przeznaczony jest na finansowanie działalności rolniczej, bieżącej i inwestycyjnej, w tym na spłatę zadłużenia. Przeznaczony jest na dowolne potrzeby, chyba że Umowa stanowi inaczej.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat. Spłata może nastąpić w dogodnej dla Klienta formie, tj. raty miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Obligatoryjną formą zabezpieczenia jest ustanowienie hipoteki na rzecz Banku.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie rolniczych projektów inwestycyjnych, w tym na budowę budynków inwentarskich, magazynowych, utwardzeń placów, zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolnej oraz zakup stada podstawowego. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Spłata może nastąpić w dogodnej dla Klienta formie, tj. raty miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Minimalny wkład własny Klienta wynosi 10% wartości inwestycji. Większy udział wkładu własnego ma wpływ na zmianę oprocentowania kredytu. U Klientów, którzy odzyskują VAT całkowitą wartością inwestycji będzie wartość netto.

Produkt ten jest kredytem długoterminowym, udzielany na maksymalnie 10 lat. Może być przeznaczony w szczególności na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe i gospodarcze, na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej, zakup i montaż instalacji grzewczych tj. pomp ciepła do ogrzewania wody użytkowej oraz produkcji ciepła. Wykorzystanie kredytu wymaga udokumentowania 100% kwoty kredytu.

Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 10% wartości przedsięwzięcia. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia.

Kredyt inwestycyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczony może być w szczególności na budowę, przebudowę i remont budynków inwentarskich, zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich i inne.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Wykorzystanie kredytu wymaga udokumentowania 100 % kwoty kredytu. Wymagany minimalny udział środków własnych klienta stanowi 20% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego. U Klientów, którzy odzyskują VAT całkowitą wartością inwestycji będzie wartość netto. Istotne jest to, aby przed złożeniem wniosku o kredyt nie zostały zrealizowane żadne prace związane z inwestycją.

Warunkiem skorzystania z kredytu jest dostępność limitu dopłat przyznawanego przez ARiMR.

Kredyt inwestycyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczony może być wyłącznie na zakup użytków rolnych, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie rolnicze. Wszystko poza tym, np. zabudowania, nieużytki, łąki itp. mogą być sfinansowane środkami własnymi lub odrębnym kredytem. Pomoc udzielona przez ARiMR w formie dopłat do oprocentowania traktowana jest jako pomoc de minimis.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Wykorzystanie kredytu wymaga udokumentowania 100 % kwoty kredytu. Wymagany minimalny udział środków własnych klienta stanowi 20% ceny zakupu ziemi.

Warunkiem skorzystania z kredytu jest dostępność limitu dopłat przyznawanego przez ARiMR.

Kredyt odnawialny w rolniczym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym udzielany jest na okres 1 roku z możliwością automatycznego odnowienia przez kolejne 4 lata. O kredyt w RORR mogą ubiegać się posiadacze rachunków, mający stałe wpływy z działalności rolniczej. Maksymalna wysokość kredytu stanowi dwukrotność średniej wysokości wpływów za ostatnie 6 miesięcy (nie licząc wpłat własnych), jednak nie więcej niż 100 000.00 zł. Odsetki od kredytu płatne są w okresach kwartalnych.

Kredyt inwestycyjny z dofinansowaniem PROW może być przeznaczony na finansowanie działalności rolniczej w zakresie określonym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Spłata w dogodnych ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Minimalny wkład własny Klienta wynosi 10% wartości inwestycji, określonej w Umowie zawartej między Klientem a ARiMR. U Klientów, którzy odzyskują VAT całkowitą wartością inwestycji będzie wartość netto. Obligatoryjne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi przewłaszczenie przedmiotu inwestycji, a także cesja praw z umowy o przyznaniu pomocy, potwierdzona przez ARiMR.

Produkt oferowany jest rolnikom, z przeznaczeniem na zakup bieżących środków do produkcji rolnej, stada obrotowego lub zakup usług związanych z prowadzoną przez nich działalnością rolniczą. Wymaga udokumentowania fakturami, rachunkami, umowami cywilnoprawnymi lub innymi dokumentami zaakceptowanymi przez Bank, w wysokości 60% udzielonej kwoty w ciągu 2 miesięcy od dnia wypłaty kredytu. Maksymalnie kredyt udzielany jest na 2 lata, spłata może następować w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Kredyt obrotowy z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczony może być w szczególności na zakup bieżących środków do produkcji rolnej, w tym pasz, paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego oraz stada obrotowego.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 4 lata od daty wystąpienia szkód, ujętej w protokole oszacowania szkód podpisanym przez Wojewodę. Wykorzystanie kredytu wymaga udokumentowania 50 % kwoty kredytu w ciągu 3 miesięcy od dnia uruchomienia środków.

Warunkiem skorzystania z kredytu jest dostępność limitu dopłat przyznawanego przez ARiMR.

Kredyt ten może być przeznaczony na sfinansowanie zakupu gruntów rolnych. Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 15 lat. Spłata może nastąpić w dogodnej dla Klienta formie, tj. raty miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Minimalny wkład własny Klienta wynosi 10% ceny zakupu. Wyższy udział wkładu własnego Klienta ma wpływ na zmianę oprocentowania kredytu.

Produkt oferowany jest rolnikom, z przeznaczeniem na zakup bieżących środków do produkcji rolnej, w tym pasz, paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego oraz stada obrotowego. Bank wymaga udokumentowania udzielonej kwoty fakturami, rachunkami, umowami cywilnoprawnymi lub innymi dokumentami zaakceptowanymi przez Bank, w wysokości 100% w ciągu 2 miesięcy od dnia wypłaty kredytu. Maksymalnie kredyt udzielany jest na 1 rok, spłata może następować w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych (brak możliwości spłaty jednorazowej).

Produkt przeznaczony jest na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością rolniczą. Maksymalnie może być udzielona na okres 5 lat. Spłata nastąpić może w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49 Copyright © 2016 by BS Łobżenica

Please publish modules in offcanvas position.