Bank Spółdzielczy w Łobżenicy
ul. Wyrzyska 26
89-310 Łobżenica
tel. 67 286 00 51
fax. 67 286 00 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS  0000147594
(Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy)
REGON   000495556
NIP  767-00-10-375
Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR

Bieżącą działalnością Banku kieruje Zarząd, który to również reprezentuje Bank na zewnątrz w oparciu o statut BS i regulaminy oraz obowiązujące ustawy. W skład Zarządu BS w Łobżenicy wchodzą:

 • Prezes Zarządu – Wojciech Laska
 • Zastępca Prezesa Zarządu – Robert Biskupiak
 • Członek Zarządu – Stanisław Lewandowski

Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Banku kierując się zadaniami określonymi w statucie BS i regulaminie Pracy Rady. W skład Rady Nadzorczej BS w Łobżenicy wchodzą:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Romuald Teusz
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Roman Frydryszek
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Kędzia Zofia

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Renata Sobieszczyk
 • Zbigniew Łosoś
 • Antoni Kapeja
 • Leszek Tyszkiewicz

Wizja Banku:
"Chcemy być liderem usług finansowych na rynku lokalnym, zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych środków oraz wartości godne przyjaznej instytucji finansowej."

Misja Banku:
"Misją Banku Spółdzielczego w Łobżenicy jest świadczenie w sposób profesjonalny usług finansowych o wysokim standardzie, zapewniających zadowolenie Klientów z zachowaniem szczególnego nacisku na bezpieczeństwo zgromadzonych środków od wkładców. Jako aktywny uczestnik życia lokalnego wspieramy przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym."

Zgodnie z zapisem § 2 Statutu Banku, Bank działa na terenie powiatów:

 • pilskiego,
 • chodzieskiego,
 • złotowskiego,
 • nakielskiego,
 • sępoleńskiego

Województwo wielkopolskie

teren1

 

Województwo kujawsko-pomorskie

teren2

 

 

Norma nadzorcza

Stan na
31.12.2014r.

Stan na
31.12.2015r.

Stan na
31.12.2016r.

Suma bilansowa netto

brak

64.409 tys. zł

72.120 tys. zł

84.371 tys. zł

Wynik finansowy netto

brak

960 tys. zł

602 tys. zł

389 tys. zł

Fundusze własne netto (w tym wynik finansowy netto w trakcie zatwierdzania)

min. wartość 1.000 tys. euro

9.391 tys. zł
  2.203 tys. euro*

9.898 tys. zł
  2.323 tys. euro**

10,180 tys. zł

2.301

tys. euro***

Współczynnik wypłacalności

min. wartość 8%

17,86%

19.23%

18,76%

Współczynnik płynności

min. wartość 20%

24%

28%

30%

 

 * wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 31.12.2014 r.; 1 euro =4,2623  zł
** wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 31.12.2015 r.; 1 euro = 4,2615 zł
*** wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 31.12.2016 r.; 1 euro = 4,4240 zł

 

pdfOpinia niezależnego Biegłego Rewidenta za rok obrotowy 2016

 

pdfInformacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Łobżenicy podlegająca ujawnieniom wg stanu na dzień 31.12.2015r.

 

pdfBilans Banku sporządzony na dzień 31.12.2016r.

 

pdfPozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2016r.

 

pdfRachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2016r.

 

pdfZestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2016r.

 

pdfRachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy powstał w roku 1905 pod nazwą „Bank Ludowy Łobżenica” spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością.

Inicjatorami powstania spółdzielni byli ks. Leon Raczkowski – wikariusz z Górki Klasztornej oraz Franciszek Byczek – Kupiec z Łobżenicy. 21 stycznia zwołano zebranie organizacyjne, w którym wzieli udział liczni przedstawiciele rolnictwa, rzemiosła, handlu oraz organizacji z Łobżenicy i okolic. Wybrano pierwszy Zarząd spółdzielni, który tworzyli: ks. Leon Raczkowski – Dyrektor, Józef Andrzejewski – Kasjer, Franciszek Byczek – członek. Udział członkowski ustalono na 500 marek z możliwością wpłat ratalnych, co umożliwiło przystąpienie do spółdzielni ludziom mniej zamożnym. W tym czasie Bank mieścił się w pomieszczeniach udostępnionych nieodpłatnie przez Franciszka Byczka. Po dokonaniu formalności rejestracyjnych rozpoczęto działalność. Terenem działania były miasto i gmina Łobżenica oraz, okresowo, bardziej oddalone miejscowości jak Rajgród czy Glesno. Bank od początku swego istnienia działał bardzo prężnie. Duże tempo rozwoju spowodowało w ciągu pierwszych pięciu lat działania wzrost ilości członków z 79 do 426, a udziałów członkowskich z 881 do 17.073 marek. Wkrótce Bank musiał poszukać nowego lokum.

W 1910 roku przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy Wyrzyskiej w której znajduje się do dnia dzisiejszego.

W latach następnych spółdzielnia notowała stały wzrost liczby członków i ich udziałów, uzyskując coraz lepsze wyniki finansowe. W 1921 roku Bank otworzył oddział w Białośliwiu, który działał do 1933 roku, kiedy to w pobliskim Miasteczku utworzono Bank Ludowy i za porozumieniem stron teren Białośliwia przekazano nowo powstałemu Bankowi.

Dobra passa trwała do wybuchu II wojny światowej tj. września 1939 roku. Po wkroczeniu wojsk niemieckich majątek Banku skonfiskowano. Rozpoczęły się aresztowania, w wyniku których zginęło wielu działaczy i pracowników Banku, m.in. zostali zamordowani przez okupanta: długoletni prezes Rady Nadzorczej – Józef Reinhold, członkowie Rady – Marian Nowakowski i Ludwig Maciejewski oraz Ks. Wacław Szałkowski.

Po wojnie 17 lutego 1946 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Banku Ludowego w Łobżenicy, które reaktywowało działalność spółdzielni. Wybrano na nim nowy Zarząd, który stanowili: Helena Paczkowska, Walenty Byczek i Teodor Kędziora. Przewodniczącym Rady został Piotr Piątek. Przyjęto też nowy statut, który jeszcze w tym samym roku zmieniono, ograniczając odpowiedzialność członków do wysokości pięciokrotnych udziałów. W pierwszych latach powojennych, mimo inflacji, spółdzielnia działała bardzo efektywnie, przynosząc znaczne zyski.

Po wprowadzeniu dekretu o reformie bankowej z 25 października 1948 roku Walne Zgromadzenie zmieniło całkowicie skład Rady Nadzorczej, której do tego czasu przewodniczył Czesław Starszak. Kolejne Walne Zgromadzenie, dnia 28.06.1950 r. uchwaliło przekształcenie Banku Ludowego w Gminną Kasę Spółdzielczą. Spółdzielnia podporządkowana została oddziałowi Banku Rolnego w Wyrzysku, co przyczyniło się do powałnego ograniczenia jej samorządności. Odmianę przyniósł dopiero rok 1961, kiedy to wprowadzono nowy statut, przywracający dawną nazwę Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo–Pożyczkowa oraz w znacznej mierze uprawnienia samorządowe. W wyniku reformy administracyjnej uległ zmianie również zasięg działalności finansowej. W latach 70-tych nastąpiła znaczna intensyfikacja rolnictwa , co znalazło swoje odbicie w obrocie pieniężnym Banku, a co za tym idzie w rozmiarach jego działalności finansowej. Rośnie też zakres czynności bankowych. Od tej pory jej wyniki finansowe systematycznie wzrastają.

Po zmianach ustrojowych w latach 1989-1990 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy przystąpił do działań mających na celu zbudowanie struktur Banków Spółdzielczych niezależnych od BGŻ. W tym czasie aktywnie uczestniczono w tworzeniu zarówno Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu jak i Banku Unii Gospodarczej w Warszawie. Ostatecznie Bank Spółdzielczy w Łobżenicy zrzeszył się w GBW SA z racji przynależności regionalnej.

W 1991 roku otwarto Punkt Kasowy w Łobżenicy w centrum miasta, który został połączony z centralą linią światłowodową co pozwoliło na dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym i było na ówczas szczytem techniki.

W związku trudnościami wynikającymi z wprowadzenia gospodarki rynkowej oraz niedostatecznego przygotowania kadr bankowych do działania w zmienionych warunkach znaczna część Banków Spółdzielczych i Komercyjnych znalazła się w trudnej sytuacji. Na fali upadków kilku Banków postanowiono wprowadzić działania sanacyjne, których efektem była ustawa o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ z 24.06.1994 roku. Założeniem ustawy była pomoc dla banków spółdzielczych w postaci bonów restrukturyzacyjnych, lecz pod warunkiem utworzenia jednolitej struktury przy BGŻ. W grudniu 1994 roku przeważająca liczba akcjonariuszy zadecydowała o przystąpieniu zgodnie z ustawą do zrzeszenia Krajowego przy BGŻ. Nie mogąc się z tym faktem pogodzić, część banków spółdzielczych ( głównie w dobrej kondycji finansowej) w tym i Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, na mocy decyzji swych właścicieli, wystąpiła z GBW SA , przystępując do Banku Unii Gospodarczej SA w Warszawie jednego z dwóch pozostałych Banków Zrzeszających poza strukturami BGŻ.

Obecnie po przekształceniach, w tym po zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i ich zrzeszeń oraz wyłączeniu ze struktur Banku BGŻ SA w wyniku połączenia się Banków Zrzeszających pozostały trzy Zrzeszenia: Bank Polskiej Spółdzielczości SA (powstały z połączenia 7 zrzeszeń), Gospodarzy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu (powstały z połączenia 3 zrzeszeń), oraz Mazowiecki Bank Regionalny ( 1 zrzeszenie).

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy po zaciętej walce z czasem w celu uzyskania odpowiednio wysokich wymogów kapitałowych zapisanych w traktacie akcesyjnym a obowiązującym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej pozostaje instytucją finansową samorządną działającą w strukturach Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy jest członkiem Grupy BPS.

Grupę BPS  tworzy 365 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank BPS jako bank zrzeszający.
Bank BPS współpracuje również z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie oraz Bankiem Spółdzielczym w Oławie.

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodarczy Bank Południowo Zachodni SA pięciu Banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego SA.

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego. Prowadzona polityka produktowo-cenowa jest dostosowana do zróżnicowania gospodarczo –  ekonomicznego poszczególnych regionów kraju. Poprzez sieć prawie 4000 placówek Grupa BPS świadczy usługi małym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz klientom detalicznym. Grupa BPS specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości.

Łączymy tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością oferując rolnikom i przedsiębiorcom, tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe, m.in. związane z bankowością elektroniczną czy międzynarodowe karty VISA i MasterCard.
     

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią około 62,33 proc. wszystkich banków  spółdzielczych działających w kraju. Wszystkie systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług finansowych przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej, konsekwentnie realizując misję służenia rozwojowi swoich członków i klientów.
     

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  reprezentuje polski sektor bankowości spółdzielczej poprzez członkostwo w Komitecie Wykonawczym Confédération Internationale des Banques Populaires – CIBP, międzynarodowej organizacji zrzeszającej banki spółdzielcze z 18 krajów na całym świecie.

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, zwany dalej "Bankiem" oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.

      Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.

                                                                                                           Zarząd
Banku Spółdzielczego w Łobżenicy

 

«
»
NBP
2019-06-25
USD
3.7376
0.04%
EUR
4.2554
0.04%
CHF
3.8308
0.13%
GBP
4.7704
0.31%
NBP
2019-06-24
USD
3.7360
-0.91%
EUR
4.2538
-0.20%
CHF
3.8259
-0.32%
GBP
4.7558
-0.50%
NBP
2019-06-21
USD
3.7705
-1.05%
EUR
4.2622
-0.12%
CHF
3.8381
0.59%
GBP
4.7799
-0.19%
NBP
2019-06-19
USD
3.8104
0.02%
EUR
4.2673
0.10%
CHF
3.8157
0.15%
GBP
4.7888
0.32%
NBP
2019-06-18
USD
3.8097
0.28%
EUR
4.2631
0.08%
CHF
3.8099
0.23%
GBP
4.7736
-0.18%
Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49 Copyright © 2016 by BS Łobżenica

Please publish modules in offcanvas position.